ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

FAQ

Do naszych Szkół słuchacze kierują liczne pytania. Poniżej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane.

 

Gdzie można zapisać się do naszych szkół ?

Do szkoły można zapisać się Sekretariacie Głównym przy ul. Kilińskiego 15/17 w Radomiu (patrz – zakładka KONTAKT)  czynny są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a w soboty i niedziele podczas trwania zajęć. http://ceradom.webd.pl/kontakt/

Czy Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych?

Tak, od 1998 r. nadane przez Kuratora Oświaty NA CZAS NIEOKREŚLONY. Nasza Szkoła jest uprawniona do przeprowadzania MATUR, wydawania legitymacji, świadectw szkolnych, itd.

Czy podpisuję umowę o naukę?

Nie, słuchacz może w dowolnym momencie zrezygnować ze szkoły, wcześniej ma obowiązek powiadomić o tym Dyrekcję szkoły – telefonicznie, pisemnie lub droga elektroniczną.

W niektórych szkołach słuchacze podpisują umowy, które chronią interesy szkoły, a nie słuchacza. Szkoły te często współpracują z firmami windykacyjnymi w celu bezwzględnej egzekucji zaległego czesnego.

 Ile kosztuje nauka w Szkołach „CE”?

Patrz na info www.ce.radom.pl (Warunki rekrutacji, Dlaczego Szkoły Centrum?)

Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS-u i MOPS?

Tak, uprawnionym szkoła wydaje także legitymacje uprawniające do ulgi na przejazdy środkami komunikacji.

 Czy bez matury mogę zapisać się do szkoły policealnej?

Tak, należy przedłożyć przy zapisie świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne.

 Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy możliwe jest zarezerwowanie miejsca?

Rezerwacji miejsca można dokonać nie wychodząc z domu:
– wysyłając formularz kontaktowy przez Internet
Czy zapisu do szkoły może za mnie dokonać inna osoba np. mama, rodzeństwo, znajomy?

Zapisać się do szkoły można tylko osobiście, dostarczając odpowiednie dokumenty do sekretariatu szkoły.

Czy szkoła pobiera wpisowe?

Szkoła nie pobiera wpisowego.

Jak wygląda nauka w Szkołach „Centrum Edukacji”?

Zajęcia odbywają się średnio 3 razy w miesiącu. Każdy słuchacz otrzymuje na początku semestru (lub wcześniej – patrz Wirtualny sekretariat) terminarz konsultacji na cały semestr. Plan lekcji dostępny jest na stronie szkoły, w gablotach i sekretariatach. Na pierwszych zjazdach każdy słuchacz otrzymuje tzw. Kartę Informacyjną z każdego przedmiotu, w której zawarta jest informacja o Wewnętrznym Systemie Oceniania, bibliografia, zagadnienia do samodzielnej nauki, tematy i terminy oddania prac kontrolnych (listopad, kwiecień). Oddanie prac kontrolnych ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania jest warunkiem dopuszczenia słuchacza do sesji egzaminacyjnej.

W naszych szkołach słuchacze uczęszczają na zajęcia z kilkunastu przedmiotów w danym semestrze, przy czym realizują taką samą ilość godzin i przedmiotów w całym cyklu nauczania jak w innych szkołach tego typu – zgodnie z przepisami MEN. Jest to bardzo dogodny system i komfort nauki oraz zdawania egzaminów.

http://www.ce.radom.pl (organizacja zajęć)

 Ile muszę mieć lat by rozpocząć naukę?

Należy mieć ukończone 18 lat. Istnieje możliwość przyjęcia osoby, która w roku zapisania się do Szkół kończy 18 lat, np. spełni to kryterium osoba, która chce podjąć naukę od 1 września a kończy 18 lat w grudniu tego samego roku. 

Naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły, będącej podbudową odpowiedniego typu Szkół. Nie ma górnych ograniczeń ze względu na wiek .Na naukę nigdy nie jest za późno!

Czy przyjmujecie na semestry wyższe z innych szkół?

Tak, przyjmujemy także, po uwzględnianiu różnic programowych, słuchaczy na semestry wyższe, jeśli przerwali naukę w innych szkołach. Jeśli jesteś w takiej sytuacji zgłoś się do Dyrektora naszej Szkoły lub jego Zastępcy na rozmowę z dokumentami.

Inne szkoły oferują nawet kilkadziesiąt kierunków kształcenia, dlaczego w Waszych szkołach jest ich mniej?

Od 15 lat kształcimy w sprawdzonych kierunkach na bardzo dobrym poziomie. Niektóre szkoły oferują nawet do 100 kierunków. Nie jest to raczej możliwe ze względu chociażby na ilość specjalistycznych pracowni czy sprzętu, stąd też często zwodzą kandydata kolejnym terminem rozpoczęcia roku szkolnego lub po prostu ich zaplecze nie spełnia warunków określonych w przepisach.

Czy legitymację i indeks muszę odebrać osobiście?

Legitymacja i indeks są drukami ścisłego zarachowania, wydawane są jedynie za potwierdzeniem odbioru – własnoręczny podpis.

Czy ważna jest frekwencja na zajęciach?

Tak. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić dwa podstawowe warunki: rozliczyć pracę kontrolną oraz posiadać min. 50 % frekwencji, na danym przedmiocie.

Kiedy mogę odebrać legitymację?

Legitymację można odbierać po rozpoczęciu danego semestru (letniego – wrzesień, zimowego – styczeń/luty).

Kiedy przedłużyć ważność legitymacji?

Ważność legitymacji można przedłużyć w lutym lub we wrześniu po zaliczeniu semestru.

Czy szkoła wydaje zaświadczenia do instytucji publicznych?

Na prośbę słuchacza wydawane są bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU i MOPS.

 

Jaki jest poziom nauczania w Waszych Szkołach?

Najlepszym przykładem może być dobra zdawalność matury i egzaminów zawodowych przez naszych słuchaczy. Ponadto posiadany przez nas CERTYFIKAT ISO – międzynarodowy znak jakości, motywuje nas i mobilizuje do ustawicznego podnoszenia świadczonych usług edukacyjnych poprzez dokładność, cierpliwość i fachowość oraz jak najlepsze przygotowanie do egzaminów końcowych. Dużą rolę w kształtowaniu wysokiego poziomu jakości mają sami słuchacze, ich rzetelność oraz uczestnictwo  w procesie kształcenia. W systemie zaocznym samokształcenie jest ważnym czynnikiem prowadzącym do sukcesu. Jesteśmy do dyspozycji słuchaczy 7 dni w tygodniu.

Dyrekcja służy radą i pomocą. Możesz zgłosić się do niej nawet z małym problemem. Masz gwarancję, że Cię wysłucha i pomoże najlepiej jak potrafi.

Poproś o kontakt z Dyrekcją w sekretariacie, a zostaniesz odpowiednio skierowany.