ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
ce1
ce2
Bezpłatne szkoły
1

PROJEKTY UNIJNE

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA UNIJNE!

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE DOTYCHCZAS

 

Projekt ”Rozwój kwalifikacji pracowników oświaty” realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu realizowanym na mocy umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

 

Projekt „W kierunku zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt ‚Przyjazny komputer’ współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

 

Projekt „ECDL Base – Kursy komputerowe z certyfikatem” realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcychwspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym na mocy umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych